[:en]बिदेश शएर[:ja]बिदेश शएर[:]

[:en]हाम्रा बिभिन्न साथी भाई तथा Clientहरु देस बिदेस घुमेका तस्बिर हरु[:ja]बिदेश शएर[:]